Bất động sản

Hiển thị 1–6 của 42 kết quả

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La.
Giá khởi điểm: + Tài sản 1: 957.118.800 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi bảy triệu, một trăm mười tám nghìn, tám trăm đồng). + Tài sản 2: 3.115.692.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm mười lăm triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: - Tài sản 1: + Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 17/01/2023 cho đến khi xác định được người trúng đấu giá. + Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá 09h00 đến 10h00 ngày 17/01/2023. - Tài sản 2: + Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 14h00 ngày 17/01/2023 cho đến khi xác định được người trúng đấu giá. + Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá 14h00 đến 15h00 ngày 17/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La.
Giá khởi điểm: + Tài sản 1: 1.635.863.100 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm đồng). + Tài sản 2: 2.201.245.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm linh một triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 16/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ninh Bình
Giá khởi điểm: 20.055.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 22/11/2022.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Bản Việt – BVB.
Giá khởi điểm: 16.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 28/06/2021.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Giá khởi điểm: 4.402.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 28/05/2021
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Giá khởi điểm: 10.382.000.000 đồng (Mười tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 31/05/2021.
ĐẤU GIÁ