Tài sản khác

Hiển thị 1–6 của 17 kết quả

Người có tài sản: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR)
Giá khởi điểm: 4.063.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 28/03/2024.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Tổng Công ty Thép Việt Nam – Công ty cổ phần (VNSTEEL)
Giá khởi điểm: 78.853.574.122
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 19/01/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR)
Giá khởi điểm: 19.863.533.250 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm ba mươi ba ngàn, hai trăm năm mươi đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 24/03/2022.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Địa chỉ: Số 49 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 56.940.872.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h30 ngày 29/12/2021.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV.
Giá khởi điểm: 86.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 19/05/2021.
ĐẤU GIÁ