CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt gồm:

– Hội đồng thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên và Thành viên hợp danh;

– Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phó Giám đốc phụ trách mảng các mảng chuyên môn;

– Các Chi nhánh, Phòng, Ban Hội sở và Văn phòng đại diện.

Tổng số nhân sự làm việc tại Trụ sở chính, Chi nhánh và các văn phòng đại diện của Công ty: 20 nhân sự (trong đó có 04 Đấu giá viên và 04 Luật sư).

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Sao Việt