Tài sản còn lại của Công ty Cổ phần gang thép Thanh Hóa, bao gồm: Công trình kiến trúc trên đất, dây chuyền máy móc thiết bị, thiết bị văn phòng và phòng hóa nghiệm và các thiết bị khác. (Có Phụ lục chi tiết theo Quyết định Tuyên bố Phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS ngày 01/02/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Chứng thư thẩm định giá số 2033/2018/CT-TĐG/DTA ngày 04/05/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA). Địa chỉ của tài sản: Thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Tài sản trên không bao gồm quyền sử dụng đất, quyền thuê đất. Ngưởi trúng đấu giá có trách nhiệm tháo dỡ tài sản trúng đấu giá và tự làm thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Tài sản còn lại của Công ty Cổ phần gang thép Thanh Hóa

Giá khởi điểm: 50.483.604.000 đồng