TÀI SẢN: Lô than cám có khối lượng là 17.916 tấn. (Chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số 17PTDD ngày 29/09/2017 của Công ty Cổ phần Thẩm dịnh giá và Đầu tư Tài chính Bưu Điện).

Lô than cám có khối lượng là 17.916 tấn

Giá khởi điểm: 1.881.600.000 đồng