02 Quyền sử dụng đất tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: Chi tiết tại Danh mục tài sản đính kèm