Danh mục tài sản đấu giá

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Người có tài sản: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR)
Giá khởi điểm: 4.063.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 28/03/2024.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản:
Giá khởi điểm:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản IDJ
Giá khởi điểm: Chi tiết tại Danh mục tài sản đính kèm
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 11/08/2023
ĐẤU GIÁ