DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN HÀNH NGHỀ TẠI CÔNG TY SAO VIỆT

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CNHN Số thẻ Ghi chú
Nam Nữ
1 Lê Văn Hòe 1976   392/TP/ĐG-CNHN ngày 09/08/2011 208/ĐGV ngày 30/07/2018
2 Nguyễn Sơn Trung 1975   135/TP/ĐG-CNHN ngày 09/04/2011 212/ĐGV ngày 30/07/2018
3 Đàm Đức Tâm 1988 2259/TP/ĐG-CNHN ngày 22/09/2022 452/ĐGV ngày 17/10/2022
4 Nguyễn Thị Hoài 1970 178/TP/ĐG-CNHN ngày 25/04/2011  


115
/ĐGV ngày 31/08/2023

(Thẻ ĐGV đã được cấp trước đây ngày 22/07/2019)