Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: Ô 11/Lô 1; Tờ bản đồ số: -/-; Địa chỉ: Khu đầm trên, thôn An Định, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: 6.176.900.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng)