Lô tài sản thanh lý là các thiết bị công nghệ thông tin

Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng