Phương tiện vận tải

Hiển thị 1–6 của 106 kết quả

Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 13/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 06/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 26/12/2022.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.860.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm các chi phí liên quan tới việc sang tên, đổi biển, chuyển quyền sở hữu, phạt nguội (nếu có)..., các chi phí này cho bên trúng đấu giá chi trả.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 08/12/2022.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Giá khởi điểm: 405.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh năm triệu đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 21/06/2021.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Giá khởi điểm: 401.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh một triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 21/06/2021.
ĐẤU GIÁ