01 xe máy nhãn hiệu: Honda, số loại: WAVE RSX FI

Giá khởi điểm: 13.932.900 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm ba mươi hai nghìn chín trăm đồng)