01 xe ô tô con BKS: 30A-067.41, nhãn hiệu: Mazda, số loại: CX9AWD

Giá khởi điểm: 517.950.000 đồng (Năm trăm mười bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)