Quyền sử dụng 102.3 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1634 (24/LK3), tờ bản đồ số: 4, địa chỉ: Thôn Vũ Đông, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Quyền sử dụng 204.0 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 515, tờ bản đồ số: 14, địa chỉ: Khu Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Giá khởi điểm: + Tài sản 1: 957.118.800 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi bảy triệu, một trăm mười tám nghìn, tám trăm đồng). + Tài sản 2: 3.115.692.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm mười lăm triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng).