Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Giá khởi điểm: 432.388.000 VNĐ