01 Bất động sản là toàn bộ Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: KTT Công an Ba La – phường Quang Trung – TP Hà Đông – tỉnh Hà Tây (nay là Số nhà 22, ngõ 861 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Giá khởi điểm: 4.891.700.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm nghìn đồng).