Toàn bộ lô hàng gốm sứ vẽ vàng, chàm của Công ty TNHH Hải Đồ Cổ đã cầm cố và bàn giao cho SHB chi nhánh Tây Hà Nội. Lô hàng hiện đang lưu trữ tại kho hàng của SHB chi nhánh Tây Hà Nội

Giá khởi điểm: 1.309.284.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm linh chín triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn đồng).