Khoản nợ của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long (“Công ty Tincom”) tại BIDV

Giá khởi điểm: 86.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ đồng).