Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Bắc Việt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy

Giá khởi điểm: 12.927.675.432 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi lăm ngàn, bốn trăm ba mươi hai đồng).