Tài sản 1: 4.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Căn nhà mơ ước Phú Quốc, Tài sản 2: 1.463.000 cổ phần của Công ty Ngôi Sao – TNHH

Giá khởi điểm: 99.531.180.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng). Toàn bộ các loại thuế, phí và chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá, đăng ký biến động sang tên và/hoặc các nghĩa vụ tài chính khác cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ do người trúng đấu giá chịu và thực hiện.