01 lô gồm toàn bộ 269.775 cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Forprodex do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR) sở hữu.

Giá khởi điểm: 19.863.533.250 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm ba mươi ba ngàn, hai trăm năm mươi đồng).