Quyền sử dụng đất diện tích 46.523,5 m2 tại thửa đất số 1587, tờ bản đồ số 18, TT giầu dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Giá khởi điểm: 5.738.837.490 đồng