Quyền sử dụng 48 thửa đất tại khu đấu giá quyền sử dụng đất tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Giá khởi điểm: 19.148.043.000