Giá trị lợi thế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 851187, số vào sổ cấp GCN CT02051 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp ngày 06/10/2014.

Giá khởi điểm: 20.055.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu đồng).