Bất động sản tại địa chỉ: Dự án Khu nhà ở Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Giá khởi điểm: 2.850.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn).