Phế liệu kim loại thu hồi sau tiêu hủy.

Giá khởi điểm: 56.940.872.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).