Products

Hiển thị 1–6 của 176 kết quả

Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 13/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 06/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La.
Giá khởi điểm: + Tài sản 1: 957.118.800 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi bảy triệu, một trăm mười tám nghìn, tám trăm đồng). + Tài sản 2: 3.115.692.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm mười lăm triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: - Tài sản 1: + Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 17/01/2023 cho đến khi xác định được người trúng đấu giá. + Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá 09h00 đến 10h00 ngày 17/01/2023. - Tài sản 2: + Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 14h00 ngày 17/01/2023 cho đến khi xác định được người trúng đấu giá. + Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá 14h00 đến 15h00 ngày 17/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La.
Giá khởi điểm: + Tài sản 1: 1.635.863.100 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm đồng). + Tài sản 2: 2.201.245.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm linh một triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 16/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Tổng Công ty Thép Việt Nam – Công ty cổ phần (VNSTEEL)
Giá khởi điểm: 78.853.574.122
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 19/01/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 26/12/2022.
ĐẤU GIÁ