Products

Hiển thị 1–6 của 199 kết quả

Người có tài sản: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR)
Giá khởi điểm: 11.820.600.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 28/06/2024
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR)
Giá khởi điểm: 10.789.381.980 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 27/06/2024
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR)
Giá khởi điểm: 23.763.047.600 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 26/06/2024
ĐẤU GIÁ