Quyền sử dụng 222.9 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 672, tờ bản đồ số: 11(4), địa chỉ: Đội 2, thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Quyền sử dụng 323 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 83, tờ bản đồ số: 02, địa chỉ: Thôn Yên Thái, Đông Yên, Quốc Oai, Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội)

Giá khởi điểm: + Tài sản 1: 1.635.863.100 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm đồng). + Tài sản 2: 2.201.245.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm linh một triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).