Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Phố Minh Khai, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Giá khởi điểm: 10.382.000.000 đồng (Mười tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu đồng).