Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số: 106, 126, 671, 662; tờ số bản đồ số: 09 tại địa chỉ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 16.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).