12 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng

Giá khởi điểm: 11.860.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm các chi phí liên quan tới việc sang tên, đổi biển, chuyển quyền sở hữu, phạt nguội (nếu có)..., các chi phí này cho bên trúng đấu giá chi trả.