01 Xe ô tô con đã qua sử dụng, Biển kiểm soát: 30U-9426; nhãn hiệu: MERCEDES E300

Giá khởi điểm: 550.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng).