01 (một) xe ô tô con , nhãn hiệu: TOYOTA, số loại SIENNA, BKS: 29A -745.11

Giá khởi điểm: 1.424.000.000 đồn