12 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng

Giá khởi điểm: 11.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).