01 Xe ô tô con đã qua sử dụng, Biển kiểm soát: 29Z-7198; nhãn hiệu: MITSUBISHI PAJERO;

Giá khởi điểm: 251.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mốt triệu đồng).