Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3,447,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số 6, tờ bản đồ số 09, có diện tích 237,0 m2, hình thức sử dụng: Riêng; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại địa chỉ: Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 231246, số vào sổ cấp GCN: CS 12981 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2015 đứng tên ông Lê Xuân Khánh và bà Trần Thị Quyên.

          Giá khởi điểm của tài sản 1: 3.447.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).

  • Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số 6-1, tờ bản đồ số 09, có diện tích 177,5m2, hình thức sử dụng: Riêng; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại địa chỉ: Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 231245, số vào sổ cấp GCN: CS 12982 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2015 cho ông Lê Xuân Khánh và bà Trần Thị Quyên.

Giá khởi điểm của tài sản 2: 2.546.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn)

  • Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số 6-2, tờ bản đồ số 09, có diện tích 162,5m2, hình thức sử dụng: Riêng; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại địa chỉ: Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 231247, số vào sổ cấp GCN: CS 12980 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2015 cho ông Lê Xuân Khánh và bà Trần Thị Quyên.

Giá khởi điểm của tài sản 3: 2.267.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).

Sản phẩm khác