Dây chuyền sản xuất giấy Carton sóng 7 lớp

5,606,408,520₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: Dây chuyền sản xuất giấy Carton sóng 7 lớp đã qua sử dụng của Công ty TNHH Một thành viên bao bì Sinh Phú. (Chi tiết danh mục tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 16P01TĐ0543 ngày 18/11/2016 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá VINACONTROL).

Sản phẩm khác