Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh một số cuộc đấu giá tổ chức tại Trụ sở Công ty

Hình ảnh cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa

Hình ảnh cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại Hòa Bình

Hình ảnh một số cuộc đấu giá tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Hình ảnh một số cuộc đấu giá tổ chức bên ngoài trụ sở Công ty


Bằng khen