Danh sách nhân sự

ANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

TT

Họ và tên

Chức vụ

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ BAN GIÁM ĐỐC

1

Lê Văn Hòe

Chủ tịch HĐTV - Đấu giá viên

2

Trần Trung Nguyên

Tổng giám đốc - Đấu giá viên

PHÒNG NGHIỆP VỤ ĐẤU GIÁ

1

Nguyễn Sơn Trung

Phó Trưởng CN - Tp. Hồ Chí Minh 

2

Trần Đình Nghĩa

Đấu giá viên

3

Dương Văn Thụ

Đấu giá viên

4

Hoàng Đình Luận

Trưởng phòng

5

Hoàng Anh Đức

Phó Trưởng phòng

6

Nguyễn Quang Đức

Phó Trưởng phòng

7

Nguyễn Ngọc Huyền

Trưởng nhóm Bất động sản

8

Bùi Thế Anh

Trưởng nhóm Động sản

PHÒNG KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

1

Ngô Ánh Tuyết

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng

PHÒNG KINH DOANH

1

Dương Hằng

Trưởng phòng

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC

1

Đàm Đức Tâm

Trưởng phòng