Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

BỘ TÀI CHÍNHSố: 48/2017/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017THÔNG TƯQuy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản Căn cứ Luật...

Xem tiếp

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

BỘ TÀI CHÍNH -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------Số: 45/2017/TT-BTCHà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯQUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY...

Xem tiếp

Một số nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản

Luật đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016 với 8 chương, 81 điều đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sảnDưới...

Xem tiếp

Xây dựng Luật Đấu giá tài sản đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Xây dựng Luật Đấu giá tài sản đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp1. Bối cảnh xây dựng dự án Luật Đấu giá tài sảnỞ nhiều nước trên thế giới, hoạt động đấu giá tài sản đã có lịch...

Xem tiếp

Luật bán đấu giá tài sản 2016

QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------Luật số: 01/2016/QH14Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016 LUẬTĐẤU GIÁ TÀI SẢNCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban...

Xem tiếp